Διάθλαση Ασθενή

H μέτρηση της διαθλαστικής κατάστασης του οφθαλμού πραγματοποιείται με το αυτόματο κερατοδιαθλασίμετρο κατά τη διάρκεια του προεγχειρητικού ελέγχου.

Αυτόματο Ηλεκτρονικό Κερατόμετρο –Διαθλασίμετρο

Αυτόματο Ηλεκτρονικό Κερατόμετρο –Διαθλασίμετρο