Επέμβαση Καταρράκτη με Ένθεση ΤΟΡΙΚΩΝ (Αστιγματικών) Ενδοφακών

  

Οι τορικοί ενδοφακοί αποτελούν τη λύση στη διόρθωση του αστιγματισμού κατά τη διάρκεια της επέμβασης του καταρράκτη, με στόχο την εξάλειψη της ανάγκης χρήσης γυαλιών για μακριά μετεγχειρητικά.

Ιδανικοί υποψήφιοι αποτελούν ασθενείς με καταρράκτη και αξιοσημείωτο κερατοειδικό αστιγματισμό, η παραμονή του οποίου θα καθιστούσε αναγκαία τη χρήση γυαλιών μετά το χειρουργείο. Καθώς στη μέτρηση του συνολικού (διαθλαστικού) αστιγματισμού του οφθαλμού συνυπολογίζονται τόσο ο φακικός όσο και ο κερατοειδικός αστιγματισμός, καθίσταται σαφές ότι μόνο ο οφειλόμενος στον κερατοειδή αστιγματισμός ενδιαφέρει το χειρουργό οφθαλμίατρο για διόρθωση με τορικό ενδοφακό, καθώς ο λοιπός (φακικός) εξαλείφεται με την ίδια την επέμβαση του καταρράκτη. Ιδανικά, ο κερατοειδικός αστιγματισμός προσδιορίζεται με συνδυασμό μετρήσεων (κερατομετρία, IOL MASTER βιομετρία,, τοπογραφία κερατοειδούς, VERION) οι οποίες οφείλουν να συμπίπτουν προκειμένου να οδηγήσουν στην επιλογή του κατάλληλου τορικού ενδοφακού.

 

Επιπλέον, καθώς η ελάχιστη χειρουργική τομή που διενεργείται κατά την επέμβαση του καταρράκτη μπορεί να μεταβάλλει τον τελικό κερατοειδικό αστιγματισμό, ανάλογα με το μέγεθος και την εντόπισή της, ο χειρουργός οφθαλμίατρος έχει στη διάθεσή του online υπολογιστή τορικού ενδοφακού, που , σύμφωνα με τη χειρουργική τεχνική του κάθε γιατρού, μπορεί να υποδείξει την ορθή κυλινδρική (τορική) δύναμη και τον κατάλληλο άξονα τοποθέτησης του ενδοφακού.

Η βιομετρία για τη σφαιρική δύναμη του τορικού ενδοφακού πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως και στους συμβατικούς ενδοφακούς.

Κατά την επέμβαση του καταρράκτη, η ένθεση του τορικού ενδοφακού διαφοροποιείται σε σύγκριση με τους λοιπούς ενδοφακούς μόνο ως προς το ότι ο συγκεκριμένος ενδοφακός απαιτεί τοποθέτηση σε προκαθορισμένο οπτικό άξονα. Ο προσδιορισμός του άξονα αυτού γίνεται είτε με μαρκάρισμα του οφθαλμού προεγχειρητικά με τον ασθενή σε όρθια θέση, είτε κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης με την χρήση της τεχνολογίας που παρέχει το VERION Image Guided System (επιπροβολή του άξονα ένθεσης του IOL στο χειρουργικό μικροσκόπιο).
Η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών εμφανίζει εξαιρετικά αποτελέσματα μετεγχειρητικά εφόσον πραγματοποιείται ολοκληρωμένος προεγχειρητικός έλεγχος, ορθή χειρουργική τεχνική αλλά και συστηματική μετεγχειρητική παρακολούθηση.

 

Ευγενία Αθανασοπούλου

Χειρουργός Οφθαλμίατρος

ΚαταρράκτηςΕπέμβαση καταρράκτη – Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας EYE DAY CLINIC