Γωνιοσκοπία

Η γωνιοσκοπία είναι μια ανώδυνη εξέταση του οφθαλμού με την οποία αξιολογείται η παροχετευτική δίοδος (ιριδοκερατοειδική γωνία). Η  γωνία είναι κλειστή ή ανοικτή, όποτε διαπιστώνεται η  ύπαρξη γλαυκώματος κλειστής ή ανοικτής γωνίας αντίστοιχα.