Ρήξη Μελαγχρού Επιθηλίου

Ρήξη Μελαγχρού Επιθηλίου – Εικόνα 1

Το μελάγχρου επιθήλιο (μ.ε.) εντοπίζεται στο έξω τμήμα του αμφιβληστροειδούς και, υπό φυσιολογικές συνθήκες, βρίσκεται σε στενή επαφή με τον ιδίως αμφιβληστροειδή (προς τα έσω) και τη στιβάδα του bruch (προς τα έξω). Η ρήξη του μελάγχρου επιθηλίου αποτελεί μία σοβαρή επιπλοκή, συνήθως στα πλαίσια εξιδρωματικής ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας και σε περιπτώσεις όπου συνυπάρχει αποκόλληση του μ.ε. Η ρήξη μπορεί να συμβεί είτε κατά τη διάρκεια της φυσικής πορείας της νόσου, είτε κατά την περίοδο θεραπείας, όπως η φωτοδυναμική ή η αντιαγγειογενετική αγωγή.

Η σύσπαση της υποκείμενης νεοαγγειακής μεμβράνης αποτελεί πιθανή εξήγηση για την δημιουργία της ρήξης, στα πλαίσια εξιδρωματικής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας. Μελέτες έχουν δείξει πως όσο πιο εκτεταμένη και υψηλότερη είναι η αποκόλληση του μελάγχρου επιθηλίου, τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα ανάπτυξης ρήξης αυτού.
Κατά το φλουοραγγειογραφικό έλεγχο, καταγράφεται υποφθορισμός στην περιοχή αναδίπλωσης του μελάγχρου επιθηλίου και υπερφθορισμός στην περιοχή όπου λείπει το μ.ε (εικ. 1). Μία άλλη, μη επεμβατική, εξέταση η οποία απεικονίζει χαρακτηριστικά τη βλάβη είναι ο αυτοφθορισμός βυθού. Σε αυτόν, η περιοχή αναδίπλωσης υπεραυτοφθορίζει, ενώ η περιοχή όπου λείπει το μ.ε. υποαυτοφθορίζει (αντίθετα δηλαδή από ότι στη φλουοραγγειογραφία) (εικ. 2).

 

Ρήξη Μελαγχρού Επιθηλίου – Εικόνα 2

Παρά το γεγονός ότι η ρήξη μελάγχρου επιθηλίου μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική ελάττωση της όρασης του ασθενή, κυρίως εάν καταλαμβάνει την κεντρική περιοχή της ωχράς, μελέτες έχουν δείξει ότι η συνέχιση της αντιαγγειογενετικής αγωγής μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση ή, ακόμα, και στη βελτίωση της οπτικής οξύτητας.

Αθανάσιος Κωτσόλης

Χειρουργός Οφθαλμίατρος

Ωχρά Κηλίδα – Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδας – Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας EYE DAY CLINIC